+34 93 872 03 11
Passeig de Pere III, 24 5e, 1a, 08242 Manresa

Política de privacitat

Política de privacitat

Jaume Pich i Macià, està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d’ara endavant, la Política), RTP Assessors, informa els USUARIS d’aquest lloc web, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en el lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Jaume Pich i Macià ,es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.


Responsable

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:

Identitat: Jaume Pich i Maciàs, amb NIF:39349949P, d’ara endavant ENTITAT RTP Assessors

Passeig Pere III núm 24, 5è 1a – 08242 Manresa – Barcelona

E-mail:

 

Finalitat del tractament

La recollida i tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per RTP Assessors, ateses les sol·licituds d’informació i/o consultes plantejades.

 

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per a això.

 

Legitimació

RTP Assessors,està legitimada pel tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a una o diverses finalitats específiques, tal com recull l’article 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament General de Protecció de dades personals.

 

Destinataris

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/s finalitat/s expressada/s, en els supòsits previstos segons la Llei, així com en els casos específics, dels quals s’informi expressament a l’Usuari.

 

Drets dels usuaris

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ENTITAT sobre ell.
  • Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollides.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims, imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud del mateix).

Vostè pot exercir els seus drets, inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a RTP Assessors, a Passeig Pere III núm 24, 5è 1a – 08242 Manresa – Barcelona o enviant un e-mail a

A més, vostè te dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l’Agencia Española de Protección de Dades.

 

Mesures de seguretat

El responsable del tractament RTP Assessors, aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc d’aquest.

 

Transferencias internacionales

No es realitzen transferències internacionals.

 

Perfils i preses de decisions automatitzades

No s’elaboren perfils ni es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l’usuari.

Desplaça cap amunt