+34 93 872 03 11
Passeig de Pere III, 24 5e, 1a, 08242 Manresa

Assessoria jurídica mercantil i fiscal

SERVEIS

Assessoria jurídica mercantil i fiscal

Assessoria jurídica mercantil i civil. Donem assessorament mercantil en la constitució de societats i en la gestió posterior fins la dissolució de la mateixa, incloent contractes de socis o assistència a juntes de socis o accionistes amb diferents conflictes. Donem assessorament en fusions i adquisicions d’empreses, escissions, cessions globals d’actius i passius, reestructuracions i en dret concursal. Gestionem ampliacions i reduccions de capital, canvis en els òrgans de govern de l’entitat i qualsevol mena de modificació estatuària. També assessorem persones en concursos de creditors i en processos de segona oportunitat (exoneració de passiu insatisfet).

Assessorament fiscal i tributari en tots els aspectes. Gestió de tributs amb presentació de tota mena de declaracions tributàries, defensa i representació en tot tipus de procediments tributaris i inspeccions des de l’inici i fins arribar a tribunals, amb especialitat en les empreses.

foto-asesoriajuridica

Especialistes en tot tipus de contractació civil i mercantil, contractes de compravenda immobiliària, condicions generals, contractes de subministrament, contractes de distribució, contractes alimentaris, contractes d’agència … assessorament en constitució, gestió i extinció de tot tipus de drets reals. Assessorament en dret de successions, planificació successòria testamentària, contractes successoris, reclamació de llegítimes …

Els nostres serveis en assessoria jurídica mercantil i fiscal són els següents:

Declaracions tributàries relatives a impost de societats, impost sobre el valor afegit, impost sobre la renda de persones físiques, impost sobre la renda de no residents, impost sobre el patrimoni, impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions...

Assessorament i representació en procediments tributaris (gestió, inspecció, sancions i ajornaments) i davant els tribunals econòmics-administratius. Estudis sobre planificació fiscal.

Estudis sobre planificació fiscal.

Assessorament i consultoria fiscal i tributària.

Assessorament prejudicial en tot tipus de conflictes civils i mercantils i gestió negociada dels mateixos a través de qualsevol tipus de medis alternatius de resolució de conflictes.

Constitució d’empreses, redacció d’estatuts, modificacions estatutàries, modificacions estructurals.

Fusions i adquisicions.

Serveis de secretaria de consells d’administració i assessorament a òrgans d’administració.

Constitució d’empreses, redacció d’estatuts, modificacions estatutàries, ampliacions i reduccions de capital, canvis en òrgans d’administració de la societat, modificacions estructurals societàries.

Contractació civil: compravenda, drets reals, contractes de mandat i representació, fiances...

Conflictes societaris entre socis i amb òrgans d’administració: assistència a juntes d’accionistes.

Contractació mercantil: condicions generals, contractes d’agència, contractes de subministrament, contractes alimentaris ...

Assessorament a les empreses i persones físiques en dret concursal. Concurs de creditors i processos de segona oportunitat.

Reestructuracions preconcursals.

Assessorament en planificació testamentària.

Formació a les empreses en fiscalitat i dret mercantil.

Desplaça cap amunt